Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
 • Altijd gratis bezorgd
 • Ontwerp en meet zelf
 • Op maat gemaakte relingen
€ 0
incl. btw & verzending
U heeft nog niets in uw winkelwagen gelegd!
Klik op de producten in het menu om ons aanbod te bekijken
Wij bieden:
 • Hoge kwaliteit
 • Hoge beschikbaarheid
 • Korte productietijd
 • Producten die op maat worden gemaakt
 • Gratis verzending

Algemene voorwaarden

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 3. Prijzen en informatie
 4. Totstandkoming Overeenkomst
 5. Uitvoering Overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Betaling
 8. Garantie en reclamatie
 9. Klachtenprocedure
 10. Tolérances pour les dimensions
 11. Protection des données
 12. Litiges et médiation
 13. Droit applicable
 14. Propriété intellectuelle

Contactgegevens Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Article 1. Definities

Rāckesbutiken Sweden AB: gevestigd te Åkerslundsgatan 10, 262 73 Ängelholm. Zweden. Website: de website van Rāckesbutiken Sweden AB te raadplegen via www.balustradedesign.nl en alle bijbehorende subdomeinen.:

 

1.1. De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Rāckesbutiken Sweden AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.2. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Rāckesbutiken Sweden AB en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Article 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rāckesbutiken Sweden AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Rāckesbutiken Sweden AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Rāckesbutiken Sweden AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Article 3. Prix et paiement

Alle op de Website en in andere van Rāckesbutiken Sweden AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.1. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
3.2. Alle prijzen op www.balustradestore.com zijn inclusief BTW. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen als het BTW-tarief verandert. Er worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij deze duidelijk worden aangegeven bij de bestelling. Wij behouden ons het recht voor de prijs van een bestelling aan te passen in geval van technische fouten. In dat geval heeft de klant het volledige en onmiddellijke recht om zijn aankoop te annuleren. De prijs kan ook worden gewijzigd door externe omstandigheden waar Räckesbutiken geen invloed op heeft, bijvoorbeeld materiële veranderingen in grondstofprijzen, valutawijzigingen of verzendkosten.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rāckesbutiken Sweden AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Rāckesbutiken Sweden AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Rāckesbutiken Sweden AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Article 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Rāckesbutiken Sweden AB en het voldoen aan de daarbij door Rāckesbutiken Sweden AB gestelde voorwaarden.
4.2. Bij het plaatsen van een bestelling wordt een koopovereenkomst gesloten tussen de klant en Räckesbutiken Sweden AB. Een orderbevestiging wordt automatisch gegenereerd en verzonden naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Räckesbutiken Sweden AB gaat geen overeenkomsten aan met personen jonger dan 18 jaar. Indien een dergelijke bestelling wordt geplaatst, wordt deze automatisch geannuleerd. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Rāckesbutiken Sweden AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Rāckesbutiken Sweden AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Rāckesbutiken Sweden AB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Article 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Rāckesbutiken Sweden AB is ontvangen, stuurt Rāckesbutiken Sweden AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Levering. Wij bieden gratis verzending voor alle leveringen. Op de orderbevestiging staat het afleveradres waarnaar de goederen worden verzonden. Mocht u het afleveradres na aankoop willen wijzigen, dan moet er een grondige identiteitscontrole worden uitgevoerd voordat het afleveradres kan worden gewijzigd. In dergelijke gevallen kan de levertijd worden beïnvloed. Standaard productie Op de orderbevestiging staat de geschatte datum waarop de goederen de fabriek verlaten. Deze geschatte datum is onder voorbehoud en eventuele wijzigingen zullen worden meegedeeld.

Express-productie De orderbevestiging vermeldt de datum waarop de goederen de fabriek verlaten. Deze datum staat vast. In geval van vertragingen worden de eventueel aangerekende kosten voor express productie gecrediteerd/terugbetaald. De klant kan geen extra vergoeding eisen voor kosten die door de vertraging zijn ontstaan. Bij creditering/terugbetaling van de spoedproductie wordt de bestelling voortaan als standaardproductie behandeld.
Wanneer de goederen aan de vervoerder worden overhandigd, ontvangt de klant een kennisgeving per e- mail met een trackinglink. Het leveringsbedrijf neemt contact op met de klant om een precies tijdstip voor de levering af te spreken. Alle leveringen vinden overdag plaats. Räckesbutiken kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen door de bezorger.

Alle leveringen gebeuren op het leveringsadres, over de weg. Bij levering aan een flatgebouw worden de goederen bij de ingang geleverd. In geval van levering van vervangende goederen in geval van een klacht, kan de procedure verschillen afhankelijk van de wijze van vervoer en de wijze van levering die het meest geschikt is voor de betreffende levering.

Bij het uitladen moeten de goederen zorgvuldig door de ontvanger worden geïnspecteerd alvorens de ontvangst te bevestigen. Als er zichtbare schade wordt geconstateerd, op de verpakking of op de goederen, moet dit op de vrachtbrief worden aangetekend voordat deze wordt bevestigd. De bezorger levert geen goederen zonder ontvangstbewijs, wat betekent dat de ontvanger verantwoordelijk is voor iemand die de levering in ontvangst neemt en de goederen aanneemt. Indien de klant niet aanwezig is op het moment van lossen, worden de gemaakte kosten aan de klant in rekening gebracht.
Bij levering op een eiland levert het transportbedrijf aan de dichtstbijzijnde kade met een adres op het vasteland, waar de ontvanger de goederen in ontvangst kan nemen. Voor zakelijke leveringen gelden de volgende voorwaarden: DAP 020 “vrij gelost opgegeven plaats van bestemming”. Indien de meegedeelde leveringstermijn niet kan worden nagekomen en de klant de nieuwe leveringstermijn niet aanvaardt, heeft de klant het recht zijn aankoop te annuleren.

5.3. De levertermijn. De levertijd van onze goederen varieert afhankelijk van het seizoen, het ordervolume en de keuze van het product. Op rackesbutiken.se worden de actuele levertijden weergegeven op de pagina van het product. Als producten met verschillende levertijden in één bestelling worden gecombineerd, geldt de langst aangegeven tijd. Dit wordt ook aangegeven tijdens het afrekenen voordat de bestelling wordt geplaatst. Normaal gesproken variëren onze levertijden van één tot acht wekenter keuze van Rāckesbutiken Sweden AB.
5.4. Rāckesbutiken Sweden AB raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

5.6. Schade. Indien bij de levering schade wordt geconstateerd, eisen wij dat de vervoerder onmiddellijk wordt geïnformeerd en dat de kwestie op de vrachtdocumenten wordt aangetekend voordat de ontvangst wordt overeengekomen. De klant vult dan ons klachtenformulier in op www.rackesbutiken.se/kundtjanst/reklamation . Als schade pas later wordt ontdekt, moet dit ook op dezelfde manier als hierboven worden gemeld. Wij eisen dat de klant ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product op de hoogte stelt. Daarom is het essentieel dat de levering onmiddellijk na ontvangst wordt geïnspecteerd en uitgepakt. In geval van schade mag de klant het product in geen geval gebruiken of monteren en moet hij onmiddellijk contact opnemen met Räckesbutiken Sweden AB. Alle verpakkingen moeten worden bewaard zodat de schade kan worden gecontroleerd. Tevens verzoeken wij de schade te documenteren. Afhankelijk van de omvang van de schade sturen wij een nieuw artikel of zorgen wij voor een alternatieve oplossing.

Article 6. Herroepingsrecht

6.1 Alle Rāckesbutiken Sweden AB artikelen vervaardigd door Rāckesbutiken Sweden AB worden op maat
gemaakt, waardoor het herroepingsrecht niet van toepassing is. De Klant heeft geen recht de op afstand
gesloten overeenkomst met Rāckesbutiken Sweden AB te ontbinden. Door het plaatsen van een bestelling
en het accepteren van deze voorwaarden gaat de consument ermee akkoord dat het herroepingsrecht niet
van toepassing is. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Article 7. Betalings

7.1 De Klant dient de betalingen aan Rāckesbutiken Sweden AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel
op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Rāckesbutiken Sweden AB is vrij in de keuze van
het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
7.2 In gevallen waarin de klant recht heeft op terugbetaling, gebeurt dit binnen 30 dagen na ontvangst van
de kennisgeving van de klant.

Article 8. Garantie en reclamatie

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn
beroep of bedrijf. Indien er door Rāckesbutiken Sweden AB een aparte garantie op de producten wordt
gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Rāckesbutiken Sweden AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Rāckesbutiken Sweden AB er tevens voor
in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Rāckesbutiken Sweden AB geven 1 jaar garantie op goederen met fabricagefouten. Bij gebreken die onder
de garantie vallen, moeten de goederen worden gerepareerd of vervangen. In het geval dat een
garantieclaim wordt gemeld en er geen fout kan worden gevonden, brengen wij de klant de ontstane
kosten in rekening. Dit geldt ook als de klant de schade tijdens de behandeling of door verkeerde montage
heeft veroorzaakt. De factuur van de klant is een geldig garantiebewijs. Krassen, vlekken en andere kleine
gebreken worden beoordeeld bij een normale kijkafstand. Voor glas hanteren wij de voorwaarden van de
Glas Industry Association (GBF) voor klachten. Glas bevat spanningen die bij onzorgvuldige behandeling en
snelle temperatuurwisselingen scheuren kunnen veroorzaken. Dit valt niet onder enige garantie. Op
houtproducten en andere organische materialen wordt geen garantie gegeven op gebreken zoals scheuren,
vervorming of hars- en kleurveranderingen.

8.4. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of

gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de
aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Article 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Rāckesbutiken Sweden AB, dan kan hij bij
Rāckesbutiken Sweden AB telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan
de Algemene Voorwaarden.

9.2. Rāckesbutiken Sweden AB geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na
ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven, dan zal Rāckesbutiken Sweden AB binnen 7 dagen na de ontvangst van de
klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een
inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

9.3. Indien de klant aantoont dat de goederen een gebrek vertonen, verbindt Rāckesbutiken Sweden AB zich
ertoe ervoor te zorgen dat de goederen worden hersteld of vervangen, indien de klant dit wenst. In het
geval dat een artikel wordt vervangen, moet de klant ervoor zorgen dat het verkeerde artikel op verzoek
aan Rāckesbutiken Sweden AB wordt geretourneerd. Rāckesbutiken Sweden AB vergoedt de klant de
kosten voor het terugsturen van een defect product. Klachten zijn niet mogelijk voor fouten in de
besteldocumentatie, bijv. verkeerd opgegeven afmetingen of voor schade die ontstaat tijdens de montage.
Indien tijdens de montage wordt ontdekt dat onjuiste afmetingen zijn opgegeven, adviseren wij u
onmiddellijk contact op te nemen met Rāckesbutiken Sweden AB voor suggesties.

Verborgen gebreken en
beschadigingen moeten door de koper vóór gebruik en montage van de goederen worden gemeld, tenzij
het gebrek van dien aard is dat het pas tijdens de montage of het gebruik kon worden ontdekt. De klant
dient zijn klacht binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen op te sturen. In geval van allerlei
fouten en beschadigingen raden wij sterk aan de kwestie met foto's te documenteren. De klacht moet
worden gemeld via ons klachtenformulier op www.rackesbutiken.se/kundtjanst/reklamation. Voor
klachten over garantiegebreken, zie de rubriek 'garantie'. Indien een van de geleverde goederen onjuist is
of in aantal of afmetingen afwijkt van de leveringsbon, dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met Rāckesbutiken Sweden AB. Deze gebrekkige goederen mogen door de klant niet worden
gemonteerd of aangepast zonder voorafgaande goedkeuring van Rāckesbutiken Sweden AB. Deze
goedkeuring wordt altijd schriftelijk gegeven. Monteert of past de klant het product aan, dan wordt de
klant geacht het product en de levering zonder klacht te hebben aanvaard. Op bedrijven en andere
activiteiten die niet als consument worden aangemerkt, is de koopwet van toepassing. In deze gevallen
mag de totale financiële schade in verband met een claim niet hoger zijn dan de waarde van de door de
klant gekochte producten.

9.4. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de
geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Article 10. Persoonsgegevens,Privacy & Cookies.

Artikel 10. Persoonsgegevens,Privacy & Cookies.
10.1 Vertrouwelijkheid. Volgens de wet op de persoonsgegevens (1998:2004) mogen geen
persoonsgegevens worden geregistreerd zonder toestemming van de betrokkene. Wanneer een bestelling
wordt geplaatst, gaat de klant ermee akkoord dat Rāckesbutiken Sweden AB de gegevens opslaat die nodig
zijn om de door de klant ingevoerde bestelling te verwerken. De gegevens mogen uitsluitend aan derden
(zoals de betalingsprovider of het leveringsbedrijf) worden verstrekt om de bestelling, levering of betaling
te beheren. De klant kan zijn geregistreerde gegevens opvragen om te controleren welke gegevens worden
opgeslagen en kan vervolgens verzoeken om wijzigingen en/of correcties. De klant kan ook vragen zijn
gegevens te verwijderen. Rāckesbutiken Sweden AB maakt geen persoonlijke gegevens bekend, anders dan
hierboven vermeld, zonder goedkeuring of ondertekende toestemming van de klant. Tijdens de verwerking

van de bestelling worden e-mails verstuurd die betrekking hebben op de bestelling. Rāckesbutiken Sweden
AB kan ook andere informatie, nieuwsbrieven of promotionele mededelingen sturen over haar relatie met
de klant. Er worden geen mailings verstuurd van derden of met informatie die geen verband houdt met de
activiteiten van Rāckesbutiken Sweden AB. Voor alle nieuws, informatie en aanbiedingen zal de e-mail altijd
een link bevatten om zich af te melden. Dit afmelden vereist geen inloggen of andere handelingen.

10.2 Cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen.
Cookies worden gebruikt om bestellingen via onze website mogelijk te maken en om bezoekersstatistieken
te analyseren.

Het is mogelijk om het opslaan van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser. Het
uitschakelen van cookies betekent echter dat het niet mogelijk is om een bestelling te plaatsen bij
www.balustradestore.com .